Voor de ALV:Voorstel Vernieuwing Contributie-stelsel

VOORSTEL VERNIEUWING CONTRIBUTIE-STELSEL

Geachte leden,

Met het harmoniseren van onze ledenadministraties in het afgelopen fusiejaar is ons gebleken dat ons huidige contributiesysteem sterk is verouderd en aan vernieuwing toe is. Daartoe heeft het bestuur van ZPC AMERSFOORT in nauwe samenwerking met de commissies en de beleidsadviescommissie een contributie systeem uitgewerkt dat beter aansluit bij de huidige realiteit en de ledenopbouw en verdeling van onze vereniging.

Dit voorstel zal door de penningmeester in de ALV van 19 december nader worden toegelicht. Vooruitlopend hierop schetsen wij u vast enkele uitgangspunten.

Het oude contributiesysteem

Primaire uitgangspunten van het oude contributiesysteem

 • Facturering en inning op 6 momenten per jaar.
 • Facturering en inning geschiedt achteraf.
 • Grondslagen van het systeem is ‘uurtje factuurtje’.
 • Veel mogelijkheden tot wijzingen gedurende het jaar.

Nadelen van het oude contributiesysteem

 • Administratief enorm bewerkelijk met verhoogde kans op fouten gegeven het aantal momenten dat de contributie wordt geint en mutaties gedurende het jaar.
 • Betaling achteraf met negatieve gevolgen voor het huishoudboekje van de vereniging omdat de uitgaven maar beperkt gedekt worden door de inkomsten.
 • Mutaties in uren worden niet, niet tijdig of niet volledig doorgeven. Veelal met name indien er meer getraind wordt (nadeel verlies aan inkomsten).

Het nieuwe contributiesysteem

Primaire uitgangspunten van het nieuwe contributiesysteem

 • Facturering en inning gedurende 2 maal per jaar.
 • Facturering en inning geschiedt deels vooraf.
 • De hoogte van de contributie gaat afhangen van de groep of het team waarin wordt gesport en daarmee direct gelieerd is aan het totaalaantal trainingsuren dat hoort bij het sportieve prestatieniveau dat met de sporter wordt afgesproken en waarvan van de sporter wordt verwacht om hieraan deel te nemen.
 • Binnen die groep of het team is het daarmee niet meer mogelijk om individueel te differentiëren. De contributie is daarmee ook niet afhankelijk van de actuele opkomst.
 • De indeling in de groep of het team komt tot stand in nauw overleg met de trainers/coaches voor het begin van het seizoen.
 • De indeling in een team of groep is in principe voor een heel jaar. Tenzij gedurende het jaar in samenspraak met de coaches/trainers anderszins wordt besloten en afgestemd. Tussentijdse veranderingeen zijn dus alleen onder uitzonderlijke voorwaarden mogelijk.

Voordelen van het nieuwe contributiesysteem

 • Administratief minder bewerkelijk met minder kans op fouten, minder momenten dat de contributie wordt gefactureerd en geint en minder mutaties gedurende het jaar.
 • Betaling vooraf met positieve gevolgen voor het huishoudboekje van de vereniging omdat de uitgaven beter gedekt worden door de inkomsten.
 • Het gaat niet meer om mutaties in uren (heel veel) maar om mutaties in groepen en teams. De administratieve belasting is hiermee beperkter daar een indeling in principe veelal voor een jaar geldt.
 • Betere afstemming tussen de ledenadministratie en trainers/coaches.

Natuurlijk zijn er nog veel meer specifieke voor- en nadelen van de systemen te noemen maar het gaat in dit kader te ver deze allemaal te beschrijven.


Aanpassing in de hoogte van de contributies

Met het voorstel tot aanpassen van het contributiesysteem ligt ook het voorstel voor om de contributies met ingang van het sportieve jaar 2016/2017 te verhogen. Overigens is in de recente historie van de vereniging(en) reeds lange tijd geen contributie aanpassing meer doorgevoerd. Zelfs aanpassingen in het kader van inflatie zijn niet gedaan terwijl jaarlijks wel de badhuur met inflatie is verhoogd.

Om te komen tot een afgewogen voorstel is een benchmark gedaan naar tariefstellingen. Hierbij is gekeken naar een 4-tal vergelijkbare Zwem- & Poloclubs en naar een aantal andere sportverenigingen in en om Amersfoort. Het bestuur is mede op basis daarvan van mening dat het nieuwe voorstel passend is en vergelijkbaar met soortgelijke sporten in de markt.

In de bijlage is het voorstel voor de nieuwe contributies opgenomen. De bedragen die in de tabel zijn opgenomen zijn totaalbedragen waarin de basiscontributie, de kosten voor de trainingsuren, bij waterpolo de waterpolokaart en een mogelijke bijdrage voor landtraining (‘Dryland’) zijn opgenomen. De contributie van de KNZB en de KNZB startvergunning worden apart gefactureerd.

De tabel hieronder laat daarmee zien wat een lid betaalt voor de groep of het team waarbinnen hij of zij sport.

Zoals gezegd zal tijdens de ALV de penningmeester een toelichting geven op de voorgenomen nieuwe structuur en het bestuur zal dit aansluitend in stemming brengen.

Wij vertrouwen op uw hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van ZPC Amersfoort

Marcel Scheltinga
Penningmeester

 

Voorstel nieuw contributieschema

Afdeling Groep / Team Contributie m.i.v. seizoen 1 augustus 2016
Waterpolo Jeugd F  € 390,00
Jeugd E t/m A  € 490,00
Jeugd Sectie  € 590,00
Senioren  € 365,00
Senioren zonder spelerskaart  € 225,00
Selectie Dames  € 640,00
Selectie Heren  € 690,00
Zwemmen Groep : Minioren Start  € 340,00
Groep : Minioren TT1  € 340,00
Groep : Minioren TT2  € 375,00
Groep : Minioren  TT3  € 525,00
Groep : Indigo  € 340,00
Groep : Lila  € 340,00
Groep : Masters – 1 hr  € 240,00
Groep : Masters – 2 hr  € 340,00
Groep : Masters – 3 hr  € 440,00
Groep : Paars  € 340,00
Groep : Aqua  € 620,00
Groep : Groen  € 620,00
Groep : Lime  € 750,00
Groep : Blauw  € 810,00
Groep : Roze  € 810,00
Groep : Geel  € 810,00
Groep :  Oranje  € 920,00
Groep:  Wit en Rood  € 970,00
Sterrenplan Sterrenplan 1x trainen  € 240,00
Sterrenplan 2x trainen  € 340,00
Recreatie Zwemvaardigheid 1x trainen  € 240,00
Zwemvaardigheid 2x trainen  € 340,00
Trim 1x trainen  € 240,00
Trim 2x trainen  € 340,00
ztv  € 90,00
Synchroon Synchroon Aanloop / Masters  € 375,00
Synchroon wedstrijd groepen  € 625,00
Springen Springen 1x trainen  € 300,00
Springen 2x trainen  € 500,00
Springen 4x trainen  € 700,00