een inclusieve vereniging

Veilig sportklimaat


ZPC AMERSFOORT wil dat iedereen zich thuis voelt en met plezier sport. We staan voor een vereniging waarbij er niet wordt gekeken naar afkomst, geaardheid, geloof of handicap: je mag zijn wie je bent! We houden rekening met elkaars verschillen en omarmen onze gezamenlijke passie voor zwemsporten. Daarbij hoort ook respect en behoorlijk gedrag naar elkaar, officials en kader, bestuur, ouders en supporters, in ons eigen zwembad en daarbuiten. Veelal is dit gezond verstand gebruiken. Voor extra kaders hebben we een gedragscode binnen de vereniging en leiden we onze trainers/coaches op met eerste hulp en rond de thema's gedrag, veilig sporten en pedagogiek. Onze functionarissen (officials, bestuur, technisch kader, teamleiders) hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Mocht er eens iets zijn waar je over wilt spreken: zeg het ons! Dit kan ook vertrouwelijk bij onze Vertrouwenscontactpersonen (VCP).

Hilde Habicht
Marlou van der Wijst
Mail ons!

Ongewenst gedrag melden

Code Blauw: Respect, Sportiviteit, Veiligheid en Plezier!

Code Blauw is door de KNZB opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken. Met Code Blauw laten KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. We creëren een blauwe golf waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. De volgende hoofdstukken geven invulling hieraan:

Grensoverschrijdend gedrag
Vertrouwenscontactpersoon
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Pesten en sportief met social media
Seksuele intimidatie en meldplicht
Dopingreglement en controles

Image
Kijk voor alle informatie op www.knzb.nl/cb/

Grensoverschrijdend gedrag

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Ook binnen de zwemsport vindt ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats.

Grofweg onderscheiden we de volgende gedragen als grensoverschrijdend gedrag:
• Pesten
• Discriminatie
• Bedreiging
• Belediging
• Mishandeling
• Seksuele intimidatie

Ook in onze vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op de organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen. Onderstaande zaken helpen ons om een Veilig Sportklimaat te creëren en behouden zodat iedereen zich veilig voelt en kan ontwikkelen binnen zijn of haar sport.

Vertrouwenscontactpersoon

ZPC AMERSFOORT heeft twee vertrouwenscontactpersonen. De vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze onze vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Een vertrouwenscontactpersoon kan een melder ook koppelen aan een vertrouwenspersoon. Het verschil tussen deze twee rollen is dat een vertrouwenscontactpersoon alleen de beginfase van een traject verzorgt. Je kunt zelf kiezen waar je een nare ervaring of incident bespreekbaar kan of wilt maken.

Essentiële informatie over professionele vertrouwenspersonen
Naast het netwerk van Vertrouwenscontactpersonen (VCP's) bij de verschillende sportbonden en verenigingen, is er bij Centrum Veilige Sport namens de gehele sport een landelijke poule van professionele vertrouwenspersonen. Casemanagers doen de eerste opvang. Samen met de melder bespreken zij de inzet van een vertrouwenspersoon voor persoonlijke begeleiding. De vertrouwenspersonen zijn bedoeld voor slachtoffers, beschuldigden en andere melders die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het gebruikmaken van een vertrouwenspersoon is gratis voor iedereen die onder de NOC*NSF sportkoepel valt. 
 
Wat doet de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon luistert naar iemands verhaal en helpt diegene zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Hij of zij kan iemand helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook.  Zeker bij zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. De vertrouwenspersoon behandelt informatie vertrouwelijk en doet niets zonder medeweten van de betrokkene. De vertrouwenspersonen zijn gebonden aan geheimhouding over wat hen verteld wordt, tenzij er gevaar dreigt of een dwingende reden is deze geheimhouding te doorbreken. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan geldt een vastgesteld protocol en beslist de teamleider van het Centrum hiertoe over te gaan.
Alle vertrouwenspersonen van het Centrum Veilige Sport zijn gediplomeerd, volgen intervisie en opleiding en zijn aangesloten bij de landelijke vereniging LVV. Ook hebben zij met NOC*NSF een Professioneel Statuut ondertekend, waardoor onafhankelijkheid en werkwijze, vertrouwelijkheid, en de beroepscode formeel belegd zijn. 
Hier zijn meerdere casemanagers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en meldingen. Het Centrum is nadrukkelijk beschikbaar voor alle betrokkenen, ook als de vereniging of eigen sportbond niet comfortabel voelt als meldpunt.

Contact is altijd gratis en indien gewenst anoniem
Centrum Veilige sport: 0900 2025590 (door de weeks bereikbaar van 8.30 uur tot 17.30 uur)
 
Buiten de sport
Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kun je verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderen. Voorbeelden zijn het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg.
• Chatten met Fier  
Dit kan op bepaalde tijden via www.chatmetfier.nl De openingstijden zijn: Ma- vr: 16.00 tot 6.00 uur/za, zo en feestdagen: 20.00 tot 6.00 uur
• Slachtofferhulp: Eerste advies GRATIS! 085 06 06 069 24/7 bereikbaar! WhatsApp gratis 06 287 165 87

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als zwemvereniging nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Neem contact op met je afdelingscommissie of vrijwilligerscoördinator!

Pesten en sportief met social media

Pesten komt overal voor: niet alleen op school of op het werk, maar ook op de sportvereniging. Wat kun je op de zwemvereniging doen tegen pesten? Het belangrijkste: praat er samen over.

Je doet aan sport omdat je het leuk vindt. Omdat je er plezier aan beleeft en nieuwe dingen leert. Dat lukt het beste als je je goed en veilig voelt als je op de op de zwemvereniging of in het zwembad bent. Maar het lukt minder goed als je je daar niet fijn voelt omdat je gepest wordt.

De meeste jongeren plaatsen weleens een bericht dat op het randje is: gemopper over teamleden, de scheids of de trainer. Als zulke berichten dreigend of op een andere manier schadelijk worden zullen we dat uiteraard niet accepteren. Denk aan het uitschelden van een scheidsrechter op Twitter of aan pesterijen naar teamgenoten op de gezamenlijk Whatsappgroep. Tips over goed gebruik van social media staan hier.

Maar wanneer spreken we van pesten? Hoe herkennen we het en wat kunnen we als zwemvereniging hier tegen doen? In onderstaand model pestprotocol leggen we vast uit wat we onder pesten verstaan, wat we doen om pesten te voorkomen, hoe we pesten signaleren, hoe we handelen als pesten voorkomt en wat slachtoffers kunnen doen als er zich ongewenste situaties voordoen.

Download: sportief met social media
Download: model pestprotocol KNZB

Seksuele intimidatie

Bij ZPC AMERSFOORT wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van ZPC AMERSFOORT geeft hier invulling aan o.a. door het beleid van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels, die NOC*NSF hanteert. Op de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden.

Dopingreglement en controles

In de wedstrijdsport is het ongeoorloofd doping te gebruiken. In Nederland wordt dit gecontroleerd door de Nationale Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit is de Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en dopingvoorlichting. Op de website van de Dopingautoriteit is veel informatie te vinden over de risico’s, rechten en plichten van sporters en begeleiders van doping tot dopingcontroles. De meest essentiële informatie en downloads hebben wij hieronder vermeld.

Website dopingautoriteit www.dopingautoriteit.nl

Image
Image
Image
Image