Uitnodiging / Aankondiging ALV op 21 september

Beste ere-voorzitters, ere-leden, leden van verdienste, leden en ouders van onze leden onder de 16 jaar,

Ondanks de bijzondere tijd waarin we ons bevinden en waarin we de dingen niet op de gebruikelijke manier kunnen doen zoals we gewend zijn, wil het bestuur het verenigingsjaar 2019 – 2020 toch afsluiten met een Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur van ZPC AMERSFOORT nodigt u dan ook uit voor de jaarlijkse -statutair verplichte- Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op maandagavond 21 september.

Vanwege de beperkingen die er zijn door het COVID-19 virus, is de vorm van de ALV deze keer anders dan vorige jaren. We houden onze ALV dit jaar gelijktijdig zowel live in ons clubhuis als online via Microsoft Teams. 

In ons clubhuis is “COVID-19 proof” plaats voor maximaal voor 25 deelnemers aan de ALV. Daarnaast kunt u deelnemen aan de ALV via Microsoft Teams. Voor deelname zie onderaan dit bericht.

De ALV begint om 20.00 uur en eindigt uiterlijk 22.00 uur

Concept agenda voor de ALV van 21 september a.s. ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 24 september 2019.
 5. Uitreiking Arie van de Bunt bokalen en John Riezebos trofee.
 6. Korte review van de jaarverslagen van de afdelingen.
 7. Introductie vertrouwenscontactpersonen.
 8. Presentatie (financieel) bestuursverslag verenigingsjaar 2019 – 2020.
 9. Verslag kascontrolecommissie.
 10. Vaststelling van de jaarlijkse contributie.
 11. Vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar.
 12. Ontwikkelingen Horeca Amerena.
 13. Ontwikkelingen Programmatafel Amerena.
 14. Voordrachten en benoemingen.
  1. ere leden, leden van verdienste en vrijwilliger van het jaar
  1. bestuursleden
 15. Rondvraag
 16. Sluiting.

Voordrachten en benoemingen
Bij het agendapunt 12 (voordrachten en benoemingen) kan ik u alvast melden dat alle bestuursleden aftreden en dat de zij zich, met uitzondering van de secretaris, opnieuw kandidaat stellen voor een volgende bestuurstermijn van 1 jaar. 

Kandidaten voor functie secretaris
Vanwege het gestelde in artikel 12 van de statuten dient, tenzij de algemene vergadering anders beslist, de positie van de secretaris te worden ingevuld. 
Heeft u belangstelling om de functie van secretaris op u te nemen dan kunt u zich hiervoor als kandidaat aanmelden bij onze voorzitter via voorziter@zpc-amersfoort.nl. U wordt verzocht om dit uiterlijk 14 september te doen.
Indien u vragen hebt over de inhoud van de taken en werkzaamheden van de secretaris, kunt u met hem contact opnemen via secreataris@zpc-amersfoort.nl.

Stukken 
De stukken voor de ALV zijn vanaf 14 september op te vragen bij de secretaris via:
secretaris@zpc-amersfoort.nl

Aanmelden voor de ALV 
(uw aanmelding richten aan secretaris@zpc-amersfoort.nl )
U wordt verzocht om voor 14 september aan te geven of u wil deelnemen aan de ALV op 21 september a.s. met daarbij de vermelding of u dit in ons clubhuis wil doen voor zover daar plaats is, of dat u deelneemt aan de ALV via MS Teams. Nadere details over de deelname via MS Teams volgen na uw aanmelding.

Tenslotte
De bovenstaande uitnodiging is op donderdag 3 september via de mailfunctie in Sportlink aan alle leden verzonden. Heeft u geen uitnodiging in uw IN-mailbox ontvangen, kijk dan graag ook even in uw Spambox.

Het bestuur hoopt u op maandagavond 21 september te mogen begroeten, hetzij live in ons clubhuis of online via Microsoft Teams.

Namens het bestuur en met sportieve groet,

Ronald Pijtak
secretaris