Nieuw bestuur en oplossingen in ALV

Op maandagavond 29 januari 2018 vond de uitgestelde algemene ledenvergadering (ALV) van ZPC Amersfoort plaats. Dit uitstel werd mede ingegeven omdat de bestuurlijke bezetting eind november 2017 te dun was geworden en om de oproep aan leden/ouders tot het oppakken van vrijwilligerstaken kracht bij te zetten.

Dat er in krap twee maanden met sportieve ambitie en de wil om te winnen veel bereikt kan worden bleek tijdens de ALV welke werd bijgewoond door circa 70 actieve leden.

Het bestuur en commissies legden in een vuistdik verslag (70 pagina’s) en mondelinge toelichting daarop verantwoording af over de sportieve en financiële gang van zaken. Hierbij werd niet alleen gereflecteerd op boekjaar 2016/2017 maar ook al kort stilgestaan bij de ontwikkelingen in 2017/2018.

Mede naar aanleiding van de berichtgeving in het AD dezelfde dag is ruim de tijd genomen om stil te staan bij de financiële situatie van onze vereniging. De jaarrekening werd uitgebreid toegelicht door de scheidend penningmeester dhr. Scheltinga waarna ondersteund door een verklaring van de kascommissie deze werd vastgesteld en het bestuur & penningmeester werden gedechargeerd,

Aansluitend heeft zijn opvolger (dhr. Van Leur) de begroting 2017/2018 toegelicht alsmede een doorkijkje gegeven in de lopende initiatieven om onze vereniging duurzaam financieel gezond te maken.

Uiteraard werden er terecht kritische maar constructieve vragen door de leden gesteld waarbij ook zorg doorklonk. Zorg omtrent het realiseren van de sportieve ambities van onze vereniging, de relatieve hoogte van de contributies in omvang tot andere sporten in- en om Amersfoort maar ook in relatie tot de kosten van badwater in het huidige Sportfondsenbad en binnenkort de Amerena. Onder het nadrukkelijke verzoek van de leden om in nauwe dialoog met betrokkenen te streven naar een evenwichtig niveau van de kosten badwater versus de opbrengsten uit contributies, werd de zowel de begroting 2017/2018 als ook de voorstellen tot contributieverhoging (beperkt) en een eenmalige heffing goedgekeurd.

Dat er de afgelopen maanden veel werk is verzet, bleek bij het benoemen van bestuur en commissies. Voor het eerst sinds lange tijd is het bestuur met zeven ‘man’ weer compleet waarbij een duidelijk taken- en verantwoordelijkheidspakket het mogelijk maakt onze vereniging pro actief en slagvaardig te vertegenwoordigen. Alleen de afdeling Schoonspringen kent nog een vacature.

Scheidend voorzitter Erwin Koster werd bedankt voor al zijn post fusie inspanningen om de vereniging te brengen waar die nu staat waarna hij de voorzittershamer overdroeg aan Wim Oosterboer.

Onder applaus van de leden is het volgende bestuur in functie benoemd:
• Voorzitter: Wim Oosterboer
• Vice-voorzitter: Jean-Louis Geutjes
• Secretaris: Ronald Pijtak
• Penningmeester: Hans van Leur
• Technisch coordinator: Rik van der Kolk
• Algemene zaken: Tjerk Jan Zwerver (portefeuille horeca Amerena)
• Algemene zaken: Marcel Scheltinga (portefeuille programmatafel Amerena)

Tot slot werd kort stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom Amerena. De exacte opleverdatum is nog niet bekend maar wordt naar verwachting april 2018. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de fysieke overdracht. In de kerngroep Amerena waar naast ZPC Amersfoort ook SRO, Geerensteingroep, VV Keistad, VV Wilhelmina, ASF en gemeente vertegenwoordigd zijn, wordt thans nog altijd gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarbij sportieve exploitatie, het organiseren van nieuwe evenementen maar ook de centrale horeca centraal staan. Duidelijk werd dat de tijd hier dringt en dat de leden van ZPC Amersfoort de sportieve invulling hierbij altijd centraal stellen. Het bestuur heeft aangegeven dit signaal ter harte te nemen.

Omdat de avond te kort was om volledig recht te doen aan alle ontwikkelingen rondom Amerena is besloten om op 22 februari a.s. tussen 19.30 en 21.30 een Amerena avond voor alle leden te houden. Hier zullen ook programmamanager SRO en clublid (Eric Spithoven) en horecamanager (Sven Hoogenboom) aanwezig zijn. Locatie wordt nog bekend gemaakt

Na enkele inspirerende woorden door erevoorzitter dhr. Mosterd sloot de voorzitter de vergadering af onder dankzegging van het vertrouwen in het bestuur door de leden.

Met de overgang naar een fantastische toplocatie Amerena, transparante communicatie en financiële verantwoording als ook de brede inzet van alle vrijwilligers, leden en ouders aan onze club is de basis gelegd voor nieuwe sportieve successen de komende jaren.

Het bestuur en de commissies zien dit met groot vertrouwen tegemoet.