Statement nationale zwemcompetitie ZPC AMERSFOORT

Beste trainers, coaches, officials en natuurlijk sporters van de zwemafdeling van ZPC AMERSFOORT,

Vorige week is er door de hoofdtrainer en de voorzitter van de zwemcommissie enkele malen overleg geweest over een eerlijke en veilige invulling van de diverse zwemcompetities. Ons standpunt is daarin geweest dat voor onze club die competitie niet centraal staat. Veilig en gezond binnen alle RIVM kaders en protocollen kunnen sporten wel. Maar nadrukkelijk zonder de druk van competitie en zonder de druk van promoveren, degraderen of zelf überhaupt een team op de been kunnen brengen. Immers eigen verantwoordelijkheid en gevoel bij zwemmers en ouders is daarbij leidend. Niet het meedoen aan de zwemcompetitie als club an sich staat centraal maar gewoon het graag willen zwemmen. Tegen en met elkaar. En is het niet veilig, dan gewoon even niet.

Afgelopen dagen is deze dialoog intensief voortgezet tussen de zwemverenigingen uit de eredivisie en de KNZB. Namens onze club waren Tom en Toos hierbij aanwezig. Hierbij zijn door de diverse clubs standpunten en visies uitgewisseld die in de kern op hetzelfde neer komen. Hieronder enkele voorbeelden:

 1. Maak de competitie niet te beladen
 2. Geen promotie/degradatie
 3. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen om niet mee te doen zonder druk om het team te duperen
 4. Mensen moeten zich veilig voelen om met klachten gewoon thuis te blijven
 5. Zwem wel races, registreer punten maar begin elke ronde op nul
 6. Enzovoort

Dit heeft geleid tot onderstaande berichtgeving vanuit de KNZB. De visie rondom de competitie t.a.v. de KNZB is daarin wel iets gewijzigd maar naar onze mening is er veel te weinig geluisterd naar de input van de verenigingen. De competitie en alle (on)mogelijkheden die zich kunnen manifesteren zijn naar onze mening veel te beladen om te kunnen gaan spreken van een eerlijke competitie voor iedereen.

Hoe nu verder? Zoals gezegd staat veilig en gezond sporten bij ZPC AMERSFOORT centraal. Voor de sporters, voor de trainers/coaches maar ook voor alle vrijwilligers die ons helpen dit te realiseren. Ook horen wij concreet dat er heel veel passie en energie bij de sporters is om te zwemmen en weer eens mooie tijden neer te zetten.

Wij laten dan ook de wedstrijden die het komende weekend gepland staan in Amersfoort en in Soest gewoon doorgaan. Onze eigen wedstrijd in Amersfoort wordt volledig volgens alle protocollen georganiseerd. Dat geldt voor Soest ook.

Echter, we zien de competitie voor het jaar 2020/2021 dus niet als een formele competitie. Dit hebben we al tegen de KNZB gezegd en dit zullen we blijven herhalen! Hiermee willen we op geen enkele wijze enige vorm van druk op de sporters leggen. Bijvoorbeeld omdat het gevoel ontstaat bij afwezigheid het team te duperen. Iedereen staat vrij om naar zijn/haar gevoel te luisteren en mee te doen of niet. Nogmaals, wij doen er het maximale aan om een veilige omgeving en wedstrijd te creëren. Het weer mogelijk maken van de actieve wedstrijdbeleving staat hierbij – mits veilig – centraal. Niet de competitie.

Wat dit voor de komende maanden betekent, is volstrekt onduidelijk. Mocht deze visie leiden tot negatieve consequenties – in het extreme geval bijvoorbeeld degradatie – dan zullen we dat accepteren. Immers de sporters staan centraal en niet de competitie en/of negatieve financiële gevolgen voor de KNZB.

Wij vertrouwen erop hiermede onze visie duidelijk te hebben gedeeld. Waar nodig zullen we jullie komende weken/maanden verder informeren en hopelijk zien we al onze zwemmers, trainers en vrijwilligers in goede gezondheid het komende weekend in het zwembad. Niet voor de competitie maar voor een mooie wedstrijd.

Met sportieve groet,

Jean-Louis Geutjes (voorzitter zwemcommissie ZPC AMERSFOORT)
Tom Rikhof (hoofdtrainer zwemmen ZPC AMERSFOORT)

______________________________________________________________________________

Van: Zwemmen | KNZB <Zwemmen@knzb.nl>
Datum: 1 oktober 2020 om 15:51:49 CEST
Aan: Zwemmen | KNZB <Zwemmen@knzb.nl>
Onderwerp: Aanvulling op update 29-09-2020 voor zwemwedstrijden.

Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Aanvulling op update 29-09-2020 voor zwemwedstrijden.

KNZB breed hebben wij na intensief overleg besloten om het advies van het kabinet en NOC*NSF op te volgen, net als vrijwel alle andere sportbonden. De komende drie weken kunnen vooralsnog alle (competitie)wedstrijden doorgaan. Voor komend weekend betekent dat de eerste ronde van Nationale Zwemcompetitie.

In deze fase willen wij nog geen rigoureuze maatregelen nemen en op voorhand wedstrijden afgelasten of anders inrichten. We kiezen nu voor de aanpak “Doorgaan als het kan, ingrijpen als het nodig is of moet”.

Wel hebben wij gemeend een aantal kanttekeningen te plaatsen, zodat wedstrijden zoveel mogelijk verantwoord doorgang kunnen vinden:

 • Zwembaden worden net als de meeste andere sportaccommodaties aangemerkt als veilig, mits het lokale zwembadprotocol wordt gevolgd. De exploitant heeft in goed overleg met de gemeente bepaald hoeveel mensen in de accommodatie mogen verblijven.
  • Wij adviseren de organiserende verenigingen in overleg met de andere deelnemende verenigingen nog eens goed te kijken naar de aantallen sporters die aanwezig mogen/kunnen zijn om de wedstrijd goed en verantwoord te laten verlopen. Het is beter voor alle deelnemers, officials en begeleiders als vooraf een juiste inschatting is gemaakt (check, check, dubbelcheck) en die kan afwijken van wat het zwembad als maximum heeft aangegeven.
 • Wij hebben alle begrip voor verenigingen die desondanks dit weekend met hun team geen competitie willen zwemmen. Zij dienen de wedstrijd af te melden bij de organiserende vereniging en de KNZB via zwemmen@knzb.nl.
  • Er zal geen boete worden opgelegd.
  • De competitiewedstrijd van dit weekend dient binnen 6 weken ingehaald te worden, waarbij de wedstrijd ook zelfstandig in de eigen omgeving kan worden ingehaald.
  • Voor teams die volgens het protocol niet aan de wedstrijd mogen deelnemen, geldt dezelfde regeling.
  • Verenigingen kunnen voor hun team(s) zelf alternatieven onderzoeken om wedstrijden (dichterbij) af te werken. Poule-afspraken kunnen vanaf de tweede wedstrijd eventueel worden losgelaten, zodat wedstrijden (nog) dichterbij kunnen worden gezwommen.
 • De wedstrijdprotocollen zijn duidelijk hoe om te gaan met besmette of zieke sporters en begeleiders. Het is aan de vereniging zelf, haar kader en de verantwoordelijkheid van sporters en/of ouders hoe hier mee om te gaan. Bij twijfel is het dwingend advies niet deel te nemen aan de wedstrijd; of dat voor het hele team geldt, is afhankelijke van de situatie.
 • Gezien het laatste advies van de overheid en de positieve ervaringen tijdens de NK Estafette wordt het gebruik van mondkapjes dringend aangeraden. Elke organisatie kan het gebruik van mondkapjes zelfs verplicht stellen voor alle aanwezigen in het zwembad (openbare publieke ruimte), ongeacht de leeftijd.
 • Wekelijks bekijkt de KNZB de (on)mogelijkheden voor wat betreft het organiseren van (competitie)wedstrijden en communiceert daarover via de KNZB-website.
 • Vooralsnog gaan wij uit van een normaal competitieverloop en daarbij zijn de huidige bepalingen van kracht. Mocht in het verdere verloop blijken dat er onvoldoende basis is voor de huidige bepalingen dan kan daarvan alsnog worden afgeweken.

Wij wensen alle zwemmers, teambegeleiders, officials en organisatoren veel succes, sportiviteit en plezier bij de komende zwemwedstrijden!

Team Zwemmen