Bericht van het bestuur van ZPC AMERSFOORT m.b.t. de verlengde sluiting van Amerena

Beste mensen,

In de eerste plaats hopen we dat ieder gezond blijft en leven we mee met hen, die het in deze tijd extra moeilijk hebben door verlies, ziekte of anderszins nare omstandigheden.

Waar we elkaar normaal gesproken meerdere keren per week ontmoetten, is het stil. De live ontmoetingen die zo belangrijk zijn om met elkaar te sporten en samen te zijn kunnen zijn vinden hoofdzakelijk plaats via ‘social media’ en telefoon. We zien meerdere initiatieven om met elkaar in contact te blijven en elkaar op een geheel andere wijze sportief en sociaal te ‘challengen’. Blijf dit doen, hou contact met elkaar en ‘verlies elkaar niet uit het oog’.

In vervolg op eerdere berichtgeving naar aanleiding van de Corona pandemie en de gevolgen voor ons verenigingsleven, hierbij vanuit het bestuur van ZPC AMERSFOORT informatie m.b.t. de laatste stand van zaken die grotendeels al via de media onder de aandacht is gebracht.

KNZB- competities en wedstrijden:

  • Alle nationale en internationale wedstrijden en competities zijn tot nader order afgelast
  • De gevolgen na het voortijdig beëindigen van de nationale competities worden gewogen en besproken. We verwachten voor 10 april uitsluitsel met betrekking tot promoties en degradaties en de gevolgen voor de start van de competitie 2020/2021
  • Vanuit de waterpoloafdeling is in overleg met het bestuur een groot appèl gedaan op de KNZB met betrekking tot de aanstaande promoties van de waterpoloteams Heren 1 en dames 1. Uiteraard dringen wij er onderbouwd op aan deze teams komend seizoen in de naaste hogere klasse uit te laten komen.

Beschikbaarheid badwater in Amerena:

  • De gemeente Amersfoort heeft, na beraad met de N.V. SRO en de ASF, besloten Amerena in de lijn van de het kabinetsbesluit van 31 maart j.l.  gesloten te houden tot en met 28 april. 
  • Het is volledig onzeker òf en hoe we vóór of tijdens de zomervakantie gebruik kunnen maken van Amerena of andere zwembaden/accommodaties.

Verenigingskosten en baten:

Nadat we onze situatie uitgelegd hebben in zowel de ASF-enquête als middels een ‘brandbrief’ aan Gemeente, ASF en SRO, zijn wij op 2 april formeel door de wethouder sport in Amersfoort de heer Hans Buijtelaar, geïnformeerd dat besloten is om géén huur te heffen voor Amerena zo lang de ‘corona-sluiting’ van kracht is. 

We beperken de uitgaven door op een enkele uitzondering na, de trainers/vrijwilligersvergoedingen voor deze periode te stoppen.

We missen inkomsten uit onder andere: 

  • Activiteiten die we aan niet leden aanbieden (bijvoorbeeld zwem4daagse)
  • Horeca 
  • Opbrengsten uit verenigingsactiviteiten zoals toernooien en wedstrijden.

Voor zo ver we dat op dit moment overzien, is de conclusie uit bovenstaande dat we:

  • Dóórlopende kosten kunnen blijven betalen
  • Een beperkt budget kunnen reserveren voor de periode nà ‘Corona’. 

Bovenstaande betekent dat we, in afwijking van het advies van de sportbonden en NOC*NSF, zoals de meeste verenigingen dat doen, de contributie-inning (4e run) aanpassen. De aanpassing houdt in dat we € 25,- euro zijnde ¼ deel van de jaarlijkse basiscontributie innen. Hierboven innen we 20% van ¼ deel (we innen 4 x per jaar) van het deel trainingsbijdrage wat voor het overgrote deel gebruikt wordt voor badwaterkosten.

Met 20% gaan we er van uit dat de doorlopende kosten betaald kunnen worden en we een klein budget vormen voor eventuele zomeractiviteiten. (Onder voorbehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen, realisatie en organisatie in overleg met de verschillende afdelingen) 

Voorbeeld 1: lid betaalt € 460,- per jaar. Dit bestaat uit € 100,- basiscontributie en € 360 trainingsbijdrage.

In april 2020 wordt nu € 25 basiscontributie geïnd + 20% van ¼ deel van € 360 = € 43

Bij een reguliere inning zou dit € 115 zijn.

Voorbeeld 2: lid betaalt € 820 per jaar. Dit bestaat uit € 100,- basiscontributie en € 720 trainingsbijdrage.

In april 2020 wordt nu € 25 basiscontributie geïnd + 20% van ¼ deel van € 720 = € 70

Bij een reguliere inning zou dit € 205 zijn.

We weten pas nà ‘Corona’ hoe onze uitgaven zich verhouden tot onze inkomsten. We zullen dan ook in de Algemene Ledenvergadering van september 2020 de financiën over het afgelopen seizoen verantwoorden. Bij een positief resultaat zullen wij de leden een voorstel doen hoe we hier mee omgaan. Wanneer er meer activiteiten georganiseerd kunnen worden dan uit het gevormde budget betaald kunnen worden, zullen we mogelijk alsnog de leden die hiervan gebruik maken moeten vragen hiervoor te betalen.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u deze stellen per e-mail stellen aan secretaris@zpc-amersfoort.nl

Namens het bestuur, 

Wim Oosterboer,

Voorzitter ZPC AMERSFOORT.