Kort verslag ALV van 24 september jl.

Opening

Onze voorzitter Wim Oosterboer opent de ALV en memoreert dat er een hoop mooie dingen gebeuren binnen ZPC AMERSFOORT: 

 • het aantal leden van de vereniging is dit seizoen weer gegroeid;
 • overall gaat het sportieve vlak goed met de vereniging;
 • voor het eerst is het ZPCamp georganiseerd waaraan door jonge sporters van alle afdelingen is deelgenomen;
 • het schoolzwemmen in Amersfoort door onze vereniging weer op de kaart gezet,
 • we hebben verschillende Nederlandse kampioenschappen succesvol georganiseerd;
 • onze aflossingsverplichting aan de SRO zijn we netjes nagekomen waardoor onze betalingsachterstand aan de SRO weer is geslonken;
 • en we hebben het verenigingsjaar met een financieel positief resultaat afgesloten. De voorzitter memoreert hierbij dat dit positieve resultaat is eigenlijk geen echt positief resultaat is vanwege de nog aanwezige betalingsachterstand van ons badwater aan de SRO. 

  Ook blikte de voorzitter vast vooruit naar 2020, het jaar waarin ZPC AMERSFOORT 5 jaar bestaat en onze geschiedenis als zwemvereniging 150 jaar teruggaat.

Na de opening van onze voorzitter nam de secretaris het woord voor een plichtplegingen omtrent de agenda en het verslag van de ALV van 25 september vorig jaar.

Behandeling financieel jaarverslag
De penningmeester heeft hierna het stokje overgenomen en nam de aanwezige leden mee in de financiële stukken van de vereniging en waarover het bestuur verantwoording aflegt aan de ALV over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen seizoen. Ook in het financiële kant van onze vereniging gaat het steeds beter. De inkomsten van de vereniging groeien van wege de toename van leden. Helaas is deze groei onvoldoende om enerzijds de nog immer hoge kosten van het badwater en de sportieve ambitie van de vereniging te dekken en anderzijds om de aflossing van onze betalingsachterstand te kunnen voldoen. Het bestuur heeft daarom aan de afdelingen taakstellende bezuinigen opgelegd om de badwaterkosten te beheersen. Dit is ook gedurende de tweede helft van het seizoen gerealiseerd.
Na de presentatie van de penningmeester van het financieel jaarverslag heeft de ALV hiermee ingestemd.

Kascontrole commissieDe kascontrole commissie bestaande uit Cynthia van Valkengoed en Suzanne Woudenberg hebben de financiën van de vereniging gecontroleerd en geen onrechtmatigheden aangetroffen. De kascontrole commissie stelde de ALV voor om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid. De ALV stemde hiermee in en verleende het bestuur decharge voor het boekjaar 2018-2019.

Begroting
Na het financiële jaarverslag heeft de penningmeester de begroting exploitatierekening voor het seizoen 2019-2020 gepresenteerd. Onderaan de streep laat de begroting een positief exploitatieresultaat zien van 20.611,- euro. 

Vaststellen contributie
Het bestuur stelde de ALV voor om de contributie voor het komende seizoen te verhogen. De hoofdreden hiervoor is de jaarlijkse indexatie van de kosten van het badwater en de doorbelasting van de BTW over het gebruik van Amerena aan onze vereniging door de SRO. Daarnaast heeft het bestuur een kleine verhoging toegepast om de sportieve ambities van de vereniging te kunnen realiseren. In totaal stelde het bestuur aan de ALV voor om de contributie met 5% te verhogen.

Deze 5% is als volgt opgebouwd:

 • 1,5%: dit is het 2edeel van de doorbelaste btw-verhoging op het gebruik van Aerena door de SRO. Het 1stedeel, ook 1,5%, is in het afgelopen seizoen ten laste van de leden gebracht;
 • 2,3%: indexatie van de kosten van het badwater;
 • 1,2 %: opslag voor de sportieve ambitie van de verenging.

Na een toelichting van de penningmeester hierop stemde de ALV in met de voorgestelde contributieverhoging voor 2019-2020. 
De penningmeester zal deze verrekening doorrekenen en de nieuwe tarieven op de website laten publiceren.

Ontwikkelingen Stichting horeca Amerena
Tjerk Jan Zwerver als vertegenwoordiger van het bestuur in de stichting Horeca heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken over de horeca van Amerena.
Inmiddels zijn de contracten met gemeente getekend en draait de horeca goed.  De meeste vrijwilligersuren ten behoeve van de horeca worden gedraaid door leden van de waterpolo afdeling. De zwemafdeling moet hieraan samen met synchroonzwemmen en schoonspringen, ook een bijdrage leveren zodat we als vereniging het totaalaantal overeengekomen vrijwilligersuren ten behoeve van de horeca in Amerena leveren.
Voor de aankleding van de horeca in Amerena ligt er een mooi plan wat naar verwachting volgend jaar wordt gerealiseerd.

Ontwikkelingen Programmatafel Amerena
Marcel Scheltinga als vertegenwoordiger van het bestuur aan de Programmatafel heeft een toelichting gegeven over de ontwikkelingen rondom de Programmatafel Amerena.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de hoofdgebruikers van Amerena, de SRO en de gemeente Amersfoort is nog altijd niet gerealiseerd. Hierdoor zijn de verantwoordelijkheden van de spelers aan de programmatafel niet duidelijk belegd. Wethouder Buitelaar tracht middels visie-gesprekken met leden van de programmatafel tot een eensluidend beeld te komen op basis waarvan de samenwerkingsovereenkomst kan worden gerealiseerd.

Voordrachten en benoemingen
Bestuur:
Alle bestuursleden waren aftredend en met uitzondering van de vice-voorzitter -Jean Louis Geutjes- en het bestuurslid sportbeleid -Rik van der Kolk- herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Jean Louis wordt voorzitter van de zwemcommissie en Rik neemt zitting in de waterpolocommissie. Voor beide posities hadden geen leden kandidaat gesteld.
Door het bestuur werd als een nieuw algemeen bestuurslid Mirjam Oelen voorgedragen.
De vergadering heeft ingestemd met haar voordracht en haar benoemt als bestuurslid.
Leden van verdienste:
bestuur heeft aan de ALV voorgedragen als lid van verdienste: 

 • Loekie van Huissteden voor haar jarenlange inzet in diverse rollen binnen de zwemafdeling en de laatste jaren als ledenadministrateur.
 • Jean Louis Geutjes voor zijn grote betrokkenheid bij de fusie van de Amer en AZ&PC tot ZPC Amersfoort en zijn niet aflatende drive om de financiën van de vereniging op orde te krijgen en de realisatie en borging van de levering en clubkleding. 
 • Marcel Scheltinga voor zijn ononderbroken inzet als bestuurslid sinds 2004. Hij heeft in deze periode rollen vervuld als penningmeester van de Amer en in de oprichtingsfase van ZPC Amersfoort, en als lid van de programmatafel.

De ALV stemde bij acclamatie in met alle voordrachten voor de leden van verdienste.

Sluiting
Rond de klok van 22.00 uur is de vergadering door de voorzitter gesloten.