Aankondiging ALV op dinsdag 24 september en inloopavond financieel op woensdag 18 september september

Beste ere-voorzitters, ere-leden, leden van verdienste, leden en ouders van onze leden onder de 16 jaar,

Het bestuur van ZPC AMERSFOORT nodigt u uit voor de jaarlijkse en statutair verplichte Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op 24 september a.s..

Voorafgaand aan de ALV houdt de penningmeester 18 september een inloopavond voor de bespreking in detail van het financieel jaarverslag.

Alle leden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze ALV en de inloopavond via de mail.

De ALV wordt gehouden in het clubhuis van ZPC AMERSFOORT, sportcomplex Amerena, De Velduil 2 in Amersfoort.U bent welkom vanaf 19.30 uur, aanvang van de vergadering om 20.00 uur. Gepland einde rond 22.00 uur

De inloopavond voor het bespreken van het financiele jaarverslag vindt plaats op woensdag 18 september in het clubhuis van ZPC AMERSFOORT, aanvang 20.00 uur.

Agenda ALV:
1. Opening.
2. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 25 september 2018.
3. Presentatie (financieel) bestuursverslag verenigingsjaar 2018 – 2019.
4. Verslag kascontrolecommissie.
5. Vaststelling van de jaarlijkse contributie.
6. Vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar.
7. Ontwikkelingen Horeca Amerena.
8. Ontwikkelingen Programmatafel Amerena.
10. Voordrachten en benoemingen.
11. Rondvraag
12. Sluiting.

Inloopavond bespreking en uitleg financieeljaarverslag
Op woensdagavond 18 september houdt de penningmeester een inloopavond waarin hij het financiële jaarverslag van het afgelopen seizoen presenteert. U kunt tijdens deze avond detailvragen stellen aan de penningmeester over dit jaarverslag. Bij de ALV op 24 september wordt het financiele jaarverslag alleen op hoofdpunten gepresenteerd.

Voordrachten en benoemingen
Bij het agendapunt voordrachten en benoemingen kan ik u alvast melden dat, zoals de statuten dit voorschrijven, alle bestuursleden aftreden en dat de zij zich behoudens de vice voorzitter en het bestuurslid sporttechnisch beleid, zich opnieuw kandidaat stellen voor een volgende bestuurstermijn van 1 jaar.
Volgens artikel 12 van de statuten dient het bestuur uit tenminste 6 meerjarige leden te bestaan: voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester en tenminste twee andere leden. Doordat de vice voorzitter en het bestuurslid sporttechnischbeleid zich niet herkiesbaar stellen voor een volgende bestuurstermijn, daalt het totaal aantal bestuursleden onder het statutair verplichte aantal van 6.

Kandidaten voor functie vice voorzitter
Vanwege het gestelde in artikel 12 van de statuten dient in ieder geval, tenzij de algemene vergadering anders beslist, de positie van de vice voorzitter te worden ingevuld. Het bestuur is hiervoor met enkele mensen in gesprek en hoopt een kandidaat vice voorzitter aan de ledenvergadering te presenteren. Uiteraard kunnen leden die niet zijn benaderd zich kandidaat stellen voor de functie van vice voorzitter. Zij kunnen zich tot uiterlijk 17 september hiervoor aanmelden bij de secretaris.

Stukken
De stukken voor de financiële inloopavond zijn vanaf 11 september op te vragen bij de secretaris via het mailadres: secretaris@zpc-amersfoort.nl.
De stukken voor de ALV zijn op te vragen vanaf 17 september, eveneens bij de secretaris.

We hopen u allen te ontmoeten bij de algemene ledenvergadering op 24 september evenals op de inloopavond financieel op 18 september.

Namens het bestuur van ZPC AMERSFOORT,

Ronald Pijtak
Secretaris