Agenda ALV 12 juli a.s.

Beste leden,

Zoals het bestuur aan u allen al eerder via een persoonlijk mailbericht heeft laten weten, heeft het bestuur op 12 juli a.s. een ALV belegd. Tijdens deze ALV kijken we terug op de sportieve prestaties van het afgelopen seizoen, welke koers we als vereniging willen varen, hoe we er financieel voorstaan en andere ontwikkelingen rondom onze vereniging spelen.

De ALV wordt gehouden op 12 juli 2018 in de verenigingsruimte van ZPC AMERSFOORT in Amerena. Inloop is vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur zal onze voorzitter, Wim Oosterboer, de vergadering openen. Rond 22.00 uur willen we de vergadering beëindigen zodat er na afloop nog tijd is om met elkaar wat te socializen.

Agenda:

1. Opening – voorzitter
2. Presentie en ingekomen stukken – secretaris
3. Vaststellen agenda – voorzitter
4. Notulen vorige vergadering – secretaris
5. Meerjarenbeleidsplan ZPC AMERSFOORT – voorzitter
6. Terug- en vooruitblik sportieve prestaties afdelingen – voorzitters afdelingen
7. Financiële thermometer – penningmeester
8. Ontwikkelingen Horeca Amerena – bestuursvertegenwoordiger in de Stichting Horeca
9. Uitreiking bokalen – voorzitter
10. Rondvraag – allen
11. Sluiting – voorzitter

Dit jaar reiken we voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van ZPC AMERSFOORT 2 bokalen uit: de Arie van de Bunt Bokaal en de John Riezebos Bokaal. De Arie van de Bunt Bokaal komt voor uit de historie van AZ&PC en wordt uitgereikt aan de meest talentvolle waterpolo speler of speelster van het afgelopen seizoen. De John Riezebos Bokaal komt voor uit de historie de Amer en wordt uitgereikt aan het lid dat het meeste doorzettingsvermogen heeft getoond gedurende het afgelopen seizoen.

We hopen u allen te mogen begroeten op de ALV.

Namens het bestuur en met sportieve groet,
Ronald Pijtak
Secretaris ZPC AMERSFOORT