Aankondiging ALV op maandag 29 januari 2018

Beste leden van ZPC AMERSFOORT,

Het bestuur van ZPC AMERSFOORT nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 29 januari om 20.00 uur in de Torenzaal van het Sportfondsenbad. Inloop tussen 19.30 uur en 20.00 uur.

Tijdens deze ALV zal het bestuur de formele afsluiting van het boekjaar 2016-2017 aan de leden presenteren aangevuld met een de stand van zaken van het huidige seizoen, werving van vrijwillgers en vrijwilligersbeleid en de ontwikkelingen rondom Amerena.

De concept agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
  – terugblik ledenbijeenkomst 18 december jl.
  – toelichting op het verslag van het bestuur
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
 4. Vaststellen jaarverslag van het bestuur
 5. Behandeling en vaststelling jaarrekening afgelopen boekjaar
 6. Stand van zaken huidige boekjaar tot op heden
 7. Vaststellen jaarlijkse contributie
 8. Vaststellen begroting van het lopende boekjaar
 9. Verkiesbaarstelling bestuursleden en vulling vacatures
 10. Werving vrijwilligers en vrijwilligersbeleid
 11. Ontwikkelingen Amerena
 12. Sluiting

De stukken voor de ALV zijn volgens onze huidige planning vanaf 16 januari opvraagbaar bij de secretaris.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 29 januari.

Namens het bestuur van ZPC AMERSFOORT,

Ronald Pijtak
secretaris