ALV op 19 december en financiele inloopavond op 13 december

Beste leden,

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op 19 december 2016 in de Rubenszaal. Deze zal duren van 20.00 uur tot circa 22.00 uur. Naast de verslagen van de diverse commissies over verenigingsjaar 2015/2016 en een vooruitblik op 2016/2017 wordt er tevens stilgestaan bij de jaarcijfers en de toelichting daarop over verenigingsjaar 2015/2016 en wordt de begroting 2016/2017 behandeld.

Het eerste jaar na de fusie heeft ons geleerd dat de samenvoeging van de ledenadministraties van de Amer en AZ&PC niet vlekkeloos is verlopen. Ook heeft het ons geleerd dat ons contributiesysteem complex en foutgevoelig is. In het belang van onze club willen we dit graag veranderen. Voor het vereenvoudigen van de contributies hebben we dan ook een nieuw contributiesysteem gemaakt. Het nieuwe voorstel wordt tijdens de ALV toegelicht en hierover zal worden gestemd. Tot slot wordt er een toelichting gegeven op de meest recente ontwikkelingen rondom de Amerena. Gegeven het belang van alle onderwerpen voor onze club en de toekomst daarvan, rekenen wij op een grote opkomst.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 4 juli 2016
 4. Verslagen 2015/2016:
  1. Van de voorzitter
  2. Zwemcommissie
  3. Waterpolocommissie
  4. Synchroonzwemmen
  5. Schoonspringen
  6. Basis Zwemopleiding
  7. Clubhuiscommissie
  8. Beleidsadviescommissie
  9. Tuchtcommissie
  10. Vertrouwenspersoon
  11. Social Mediacommissie
 5. Jaarrekening 2015/2016
  1. Toelichting penningmeester
  2. Toelichting kascontrolecommissie
  3. Vaststellen jaarrekening
  4. Verkiezing kascontrolecommissie 16/17
 6. (Her)verkiezing bestuursleden
 7. Het ZPC AMERSFOORT contributiestelsel en toelichting/vaststelling voorgestelde aanpassingen
 8. Toelichting en vaststellen van begroting 2016/2017
 9. Update ontwikkelingen Amerena
 10. Rondvraag en sluiting

Helaas is deze ALV meermaals verschoven, dit omdat wij u graag volledig en juist willen informeren. Op dit moment is de informatie over de Amerena volledig genoeg om te kunnen presenteren op 19 december.

Gelet op de grote hoeveelheid onderwerpen op de ALV nodigen wij de geïnteresseerden uit om op 13 december vanaf 20.00 uur in de Rubenszaal de jaarcijfers van het fusiejaar, de begroting en het voorstel voor het nieuwe contributiestelsel in te zien en te bespreken.  Op deze avond is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen hierover. Vanaf deze datum zijn deze stukken ook op te vragen bij de secretaris.

Wij verzoeken u aan- en afmeldingen of vragen te richten aan onze secretaris: secretaris@zpc-amersfoort.nl.

Met sportieve groet

Bestuur ZPC AMERSFOORT