Bijdrage ASF aan kadernota begroting 2017-2020

Afgelopen dinsdagavond, 31 mei, konden inwoners en vertegenwoordigers van diverse organisaties laten weten wat zij van de kadernota vinden. Door het vaststellen van de kadernota geven raadsleden het college van burgemeester en wethouders randvoorwaarden (kaders) mee voor het opstellen van de begroting 2017 – 2020.

Juliette van Balen, voorzitter van de ASF, gaf de raadsleden het volgende mee.

Met betrekking tot de financiering sport zoals gepresenteerd in de kadernota 2017 (programmanummer 6), merken wij graag het volgende op:

  • De bijdrage voor sport in Amersfoort blijft nog steeds achter vergeleken bij soortgelijke gemeenten in het land. De bijdrage voor sport in Amersfoort is in euro’s ook nog steeds veel minder dan de bijdrage voor cultuur in Amersfoort. Wat ASF betreft is dat een scheve situatie. Sport is meer dan alleen lekker bewegen. Het draagt ook bij aan de gezondheid en welzijn van inwoners in Amersfoort.

 

  • Met ca. 20.000 vrijwilligers bieden de sportverenigingen in Amersfoort iedere week opnieuw voor ca. 50.000 Amersfoorters sport aan; de trainingen, toernooien, onderlinge wedstrijdjes en competities worden door deze vrijwilligers verzorgd. Deze vrijwilligers zorgen daarmee voor de (betaalbare) continuïteit in het sportaanbod voor alle Amersfoorters.

 

  • Verenigingen gaan zich de komende jaren steeds meer ontwikkelen naar brede sterke sportverenigingen: nog meer (vrijwillig) aanbod van sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Het behoud van vrijwilligers staat echter onder druk. Hiervoor is ondersteuning nodig. Wij willen graag structurele financiering voor 6 buurtsportcoaches om deze ondersteuning voor de sportverenigingen verder vorm te geven. Belangrijk hierbij is dat de verenigingen een grote invloed hebben hoe de ondersteuning bij hen wordt uitgevoerd. Dat kan per vereniging verschillen omdat elke verenging een ander proces doormaakt op weg naar de brede sterke vereniging.

Gezien het bovenstaande, vragen wij aan uw raad dan ook om de financiering voor de buurtsportcoaches als structureel op te nemen. Kortom: structurele financiering voor het huidige aantal fte buurtsportcoaches in plaats van de huidige geplande incidentele financiering.

Hoe gaat het verder?
Op 21 juni aanstaande geven de fractievoorzitters tijdens de algemene beschouwingen hun mening en op 28 juni beslist de gemeenteraad over de kadernota. De begroting bespreekt de raad in november.