een inclusieve vereniging

Veilig sportklimaat


ZPC AMERSFOORT wil dat iedereen zich thuis voelt en met plezier sport. We staan voor een vereniging waarbij er niet wordt gekeken naar afkomst, geaardheid, geloof of handicap: je mag zijn wie je bent! We houden rekening met elkaars verschillen en omarmen onze gezamenlijke passie voor zwemsporten. Daarbij hoort ook respect en behoorlijk gedrag naar elkaar, officials en kader, bestuur, ouders en supporters, in ons eigen zwembad en daarbuiten. Veelal is dit gezond verstand gebruiken. Voor extra kaders hebben we een gedragscode binnen de vereniging en leiden we onze trainers/coaches op met eerste hulp en rond de thema's gedrag, veilig sporten en pedagogiek. Onze functionarissen (officials, bestuur, technisch kader, teamleiders) hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Mocht er eens iets zijn waar je over wilt spreken: zeg het ons! Dit kan ook vertrouwelijk bij onze Vertrouwenscontactpersonen (VCP).

Hilde Habicht
Marlou van der Wijst
Mail ons!

Ongewenst gedrag melden

Code Blauw: Respect, Sportiviteit, Veiligheid en Plezier!

Code Blauw is door de KNZB opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken. Met Code Blauw laten KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. We creëren een blauwe golf waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. De volgende hoofdstukken geven invulling hieraan:

Grensoverschrijdend gedrag
Vertrouwenscontactpersoon
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Pesten en sportief met social media
Seksuele intimidatie en meldplicht
Dopingreglement en controles

Image
Kijk voor alle informatie op www.knzb.nl/cb/

Grensoverschrijdend gedrag

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Ook binnen de zwemsport vindt ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats.

Grofweg onderscheiden we de volgende gedragen als grensoverschrijdend gedrag:
• Pesten
• Discriminatie
• Bedreiging
• Belediging
• Mishandeling
• Seksuele intimidatie

Ook in onze vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op de organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen. Onderstaande zaken helpen ons om een Veilig Sportklimaat te creëren en behouden zodat iedereen zich veilig voelt en kan ontwikkelen binnen zijn of haar sport.

Vertrouwenscontactpersoon

ZPC AMERSFOORT heeft twee vertrouwenscontactpersonen. De vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze onze vereniging om preventieve maatregelen te nemen. De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar ze wijzen je de weg naar een goede oplossing. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als zwemvereniging nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Neem contact op met je afdelingscommissie of vrijwilligerscoördinator!

Pesten en sportief met social media

Pesten komt overal voor: niet alleen op school of op het werk, maar ook op de sportvereniging. Wat kun je op de zwemvereniging doen tegen pesten? Het belangrijkste: praat er samen over.

Je doet aan sport omdat je het leuk vindt. Omdat je er plezier aan beleeft en nieuwe dingen leert. Dat lukt het beste als je je goed en veilig voelt als je op de op de zwemvereniging of in het zwembad bent. Maar het lukt minder goed als je je daar niet fijn voelt omdat je gepest wordt.

De meeste jongeren plaatsen weleens een bericht dat op het randje is: gemopper over teamleden, de scheids of de trainer. Als zulke berichten dreigend of op een andere manier schadelijk worden zullen we dat uiteraard niet accepteren. Denk aan het uitschelden van een scheidsrechter op Twitter of aan pesterijen naar teamgenoten op de gezamenlijk Whatsappgroep. Tips over goed gebruik van social media staan hier.

Maar wanneer spreken we van pesten? Hoe herkennen we het en wat kunnen we als zwemvereniging hier tegen doen? In onderstaand model pestprotocol leggen we vast uit wat we onder pesten verstaan, wat we doen om pesten te voorkomen, hoe we pesten signaleren, hoe we handelen als pesten voorkomt en wat slachtoffers kunnen doen als er zich ongewenste situaties voordoen.

Download: model pestprotocol KNZB

Seksuele intimidatie

Bij ZPC AMERSFOORT wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van ZPC AMERSFOORT geeft hier invulling aan o.a. door het beleid van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels, die NOC*NSF hanteert. Op de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden.

Dopingreglement en controles

In de wedstrijdsport is het ongeoorloofd doping te gebruiken. In Nederland wordt dit gecontroleerd door de Nationale Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit is de Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en dopingvoorlichting. Op de website van de Dopingautoriteit is veel informatie te vinden over de risico’s, rechten en plichten van sporters en begeleiders van doping tot dopingcontroles. De meest essentiële informatie en downloads hebben wij hieronder vermeld.

Website dopingautoriteit www.dopingautoriteit.nl

Image
Image
Image
Image