Lidmaatschap ZPC AMERSFOORT

Algemene voorwaarden


Per 1 augustus 2016

Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden voor de contributie van ZPC AMERSFOORT

Na eerste betaling van de eerste contributietermijn aanvaardt u het persoonlijk lidmaatschap van ZPC AMERSFOORT en via deze vereniging eveneens het persoonlijk lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen en heeft u kennisgenomen van deze algemene en betalingsvoorwaarden voor de contributie van ZPC AMERSFOORT.

Algemene voorwaarden:

 • VERENIGINGSJAAR
  Het verenigingsjaar van ZPC AMERSFOORT loopt van 01 augustus t/m 31 juli.

 • KENNISMAKEN
  In overleg met de secretaris van de afdeling of de trainer(-ster) van deze afdeling, kunt u ter kennismaking 3 keer gratis meetrainen.

 • AANMELDEN
  Indien u besluit lid te worden van ZPC AMERSFOORT, kunt u online het aanmeldingsformulier invullen op onze website.

 • JUNIORLEDEN
  Juniorleden zijn leden, die op 1 januari van het betreffende jaar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

 • SENIORLEDEN
  Seniorleden zijn leden, die op 1 januari van het betreffende jaar 16 jaar of ouder zijn.

 • OPZEGGEN
  I.v.m. de aanmelding en indeling van de teams bij de KNZB dient een opzegging van het lidmaatschap van ZPC AMERSFOORT voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden. Indien het opzeggen te laat wordt gedaan, dat wil zeggen na 1 juni van het lopende verenigingsjaar, wordt de contributie voor het hele jaar in rekening gebracht. Opzeggen kan, onder vermelding van lidmaatschapsnummer en compleet adres (inclusief telefoonnummer) via e-mail: ledenadministratie@zpcamersfoort.nl Na ontvangst van de opzegging zal ZPC AMERSFOORT binnen 6 weken een eindafrekening maken en contact opnemen met het lid voor de afwikkeling. Na afwikkeling zal ZPC AMERSFOORT een bevestiging sturen van opzegging lidmaatschap.
 • STATUTEN/HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  Geen der leden van ZPC AMERSFOORT kan voor enige nalatigheid, onbekendheid met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging voorwenden.

Klik hier voor de : Statuten ZPC Amersfoort 2015

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 • CONTRIBUTIEBETALING
  Bij de leden wordt de contributie altijd automatisch geïnd. Door u aan te melden bij ZPC AMERSFOORT geeft u akkoord voor een automatische incasso. De contributie wordt in vier termijnen afgeschreven: in de eerste week van oktober, december, februari en april. Daarnaast vindt er nog een inning plaats voor de KNZB-contributie en voor de startvergunning voor de wedstrijdsporters.

 • BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
  In uitzonderingsgevallen kan in overleg met de ledenadministratie, na akkoord van het bestuur, van bovenstaande incassowijze worden afgeweken.

 • JEUGD-SPORT-FONDS (JSF)
  Leden die gebruik maken van het JSF, dienen zelf deze aanvraag te begeleiden via JSF. Conform de aanvraagprocedure van het JSF. Na ontvangst van de bevestiging van het JSF, wordt dit bedrag van de contributie ingehouden. Vul ook het aanmeldformulier van ZPC AMERSFOORT het emailadres van de intermediair in.

 • EERSTE JAAR
  In het eerste lidmaatschapsjaar kan, afhankelijk van de aanvangsdatum en/of de aanmelding voor het lidmaatschap, van de eerder genoemde termijnen worden afgeweken.

 • WANBETALING
  Indien niet tijdig of volledig wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen, kan het betreffende lid de toegang tot de training en/of wedstrijden worden ontzegd totdat aan de verplichtingen is voldaan.

 • INVORDERING
  Indien er, na het verzenden van de 2e herinnering en het verzenden van een aanmaning, binnen een 14 dagen nog geen betaling heeft plaatsgevonden, zal worden overgegaan tot het incasseren van de openstaande vordering via een gerechtsdeurwaarder, waarbij de incassokosten voor rekening van de wanbetaler zijn.

Vragen over de contributienota
Neem bij vragen over de nota, binnen 7 dagen, contact op met de ledenadministratie onder vermelding van lidmaatschapsnummer en compleet adres (inclusief telefoonnummer), via e-mail: ledenadministratie@zpcamersfoort.nl . Na ontvangst zal ZPC AMERSFOORT binnen 14 dagen contact opnemen om de situatie te bespreken.

Doorgeven van wijzigingen
Het is de verantwoordelijkheid van het lid om wijzigingen van gegevens die relevant zijn voor ZPC AMERSFOORT door te geven aan de ledenadministratie ZPC AMERSFOORT. Hieronder vallen wijzigingen van: adresgegevens ; telefoonnummer(s) ; e-mailadres en bankgegevens.

Wijzigingen dienen per email doorgegeven te worden aan ledenadministratie@zpcamersfoort.nl Bij voorkeur voorzien van uw naam en geboortedatum.

Na insturen van wijzigingen door lid (of vertegenwoordiger) zal ZPC AMERSFOORT binnen 4 weken een bevestiging sturen.

Tussentijds wijzigen van trainingsuren, afdeling, e.d.
Indien een actief lid van ZPC AMERSFOORT bijvoorbeeld van afdeling of groep wil veranderen, dan dient men de wijziging kenbaar te maken bij ZPC AMERSFOORT. Dit kan alleen worden doorgeven via de train(st)er of het secretariaat van de afdeling. Na ontvangst door de ledenadministratie zal de wijziging verwerkt worden en wordt dit door de ledenadministratie bevestigd aan het lid per email. Contributiemutaties zullen ingaan op de 1e van de volgende maand. – Afrekening van de wijziging vindt plaats in de eerstvolgende incasso of indien niet van toepassing: aan het eind van het seizoen.